Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş yolu 25. km. 06935 Sincan / Ankara
+90 312 267 00 00
info@asokosgebcevrelab.org.tr

Hakkımızda

ASO KOSGEB ÇEVRE LABORATUVARI

ASO – KOSGEB Çevre Laboratuvarı; ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihli protokol ile;

–    Mevcut mevzuatın uygulanması ve güncelleştirilmesi için gereken mekanizmanın kurulması,
–    Çevre Yönetimi ve Kalitesinin korunması çalışmalarında diğer laboratuvarlarla interkalibrasyon hizmetlerinde yardımcı olunması,
–    Kazai ve çevresel açıdan risk taşıyan durumlarda danışmanlık yaparak sanayinin ve çevrenin en az zararla çevreye yayılmadan önlenmesinin sağlanması,
–    Çevre ve Orman Bakanlığı’ nca getirilen; hava, su, atık ve benzeri standartları sanayici için belgeleyerek izin ve lisans sürecinin tamamlanması,
–    Kurulacak sanayilerin çevreye olan etkileri konusunda bilimsel veri sağlanması,
–    Konu ile ilgili kuruluşlarla seminer, konferans ve eğitim çalışmaları yaparak, çevredeki sanayicilere yardımcı olunması ve rehberlik hizmeti verilmesi çalışmaları kapsamında çevre koruma amaçlı standardizasyon, ölçüm, kalibrasyon, kalite, akreditasyon, test, sertifikalandırma laboratuvarı olarak kurulmuştur.         

Protokol gereği, kar amacı olmadan işletilmekte ve laboratuvar çalışmalarında güvenilirlik, doğruluk ilkeleri temel teşkil etmektedir.

ASO – KOSGEB Çevre Laboratuvarı; kar amaçsız, tamamen çevresel riskin tespiti ve çözümünde teşvik politikası esasına göre hizmet veren ve çevre ölçümleri parametreleri bazında Türkiye’ deki sayılı laboratuvarlardandır.

Laboratuvar çalışmaları ASO ve KOSGEB temsilcilerinden oluşan bağımsız bir yürütme kurulu tarafından yürütülmektedir.

Laboratuvar;

1.    Analitik Kimya Deney Birimi; Atomik Emisyon Cihazı (ICP), GC/MS Gaz Kromotografisi, İyon Kromotografisi vb. cihazlarla su, atıksu ve eluat numunelerinde metal, anyon, katyon, uçucu organik buhar gibi parametrelerin analizinin yapıldığı ve raporlandırıldığı birimdir.   

2.    Hava Kalitesi ve Gürültü Ölçüm Birimi; Bacagazı Ölçüm Cihazı, Toz Örnekleme Cihazı ve GC/FID Gaz Kromotografisi gibi cihazlarla baca gazı, ortam havası ve gürültü ölçümlerinin yapıldığı ve raporlandırıldığı birimdir.     

3.    Kayıt ve Numune Kabul Birimi; Gelen numunelerin kabul ve kaydının yapıldığı birimdir.    

Olmak üzere üç farklı birimle sanayiciye hizmet vermektedir.  

Amacımız

ASO – KOSGEB Çevre Laboratuvarının kuruluş amacı; uzman kadrosu ve son teknoloji cihazlarla ulusal ve uluslar arası çevre mevzuatı kapsamında; su, atık su, katı atık, baca gazı, hava kalitesi ve gürültü ölçümleri yapmaktır. Laboratuvarın işletme politikası kar amacı güdülmeden üreticilere hizmet vermek olduğundan analiz ücretlendirmeleri minimum düzeyde tutulmakta ve sanayiciye hem ekonomik destek sağlanmakta hem de sanayici çevre hassasiyeti konusunda teşvik edilmektedir.               

Laboratuvarda yılda yaklaşık 15 000 parametrenin analizi yapılmaktadır.   

Kalite Politikamız

Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi ana hedefi, müşteri memnuniyetinin ve yasal şartların karşılanmasıdır.

Laboratuvar, hizmetlerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir;

–    Laboratuvar hizmetleri kapsamındaki tüm deneyler, uluslar arası geçerliliği olan ölçüm ve analiz standartlarına uygun olarak ve tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkesi esas alınarak yapılacaktır.
–    TS EN ISO /IEC 17025/Aralık 2005 standardına uygun olarak oluşturulan Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin, sürekliliği, etkinliği, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi  sağlanacaktır.
–    Laboratuvar idari ve teknik personelinin kalite bilinç düzeyleri yüksek tutulacaktır.